X
Dodawanie obiektów odbywa się
poprzez serwis główny Infoturystyka.pl Aby dodać obiekt przejdź dalej Dalej
Bazę noclegową dostarcza Serwis

Regulamin

Regulamin korzystania z sewisu www.mazurynoclegi.pl

Serwis mazurynoclegi.pl należy do Grupy Infoturystyka.pl, Agencja Reklamowa Studionet, z siedzibą w Kielcach, przy ul. Domaszowskiej 106/.17, kod 25-320. Dostęp do Serwisu może mieć każdy użytkownik, pod warunkiem, że zaakceptuje postanowienia Regulaminu Infoturystyka.pl oraz będzie ich przestrzegać.

W poniższym Regulaminie zawarte są zasady funkcjonowania serwisu internetowego infoturystyka.pl. Regulamin określa podstawowe zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki jego użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Serwisu.

Zamieszczenie obiektu turystycznego w bazie serwisu www.infoturystyka.pl („Serwis”) równoznaczne jest z akceptacją poniższego regulaminu („Regulamin”), o czym każdy użytkownik zostaje poinformowany przed definitywnym potwierdzeniem aktywacji usługi.
Wszelkie zawarte w Serwisie oraz Usłudze Strony WWW rozwiązania służące do umieszczania informacji handlowych i korzystania z nich, objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.


DEFINICJE
1. Infoturystyka.pl – serwis turystyczny, działający w domenie Infoturystyka.pl, stworzony w celu publikowania Ofert przez właścicieli obiektów noclegowych.
2. Obiekt noclegowy – hotel, hostel, pensjonat, willa, ośrodek wypoczynkowy, apartament, kwatera prywatna domek letniskowy lub inny obiekt prezentowany w Serwisie Infoturystyka.pl
3. Administrator - właściciel serwisu infoturystyka.pl
4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba która dokonała rejestracji w serwisie Infoturystyka.pl na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownikiem jest również osoba uzyskującą dostęp do Serwisu i korzystającą z jego zasobów.
5. Oferta – zamieszczona przez Użytkownika w serwisie propozycja wynajęcia miejsca noclegowego w Obiekcie
6. Abonament – opłata Użytkownika na rzecz Infoturystyka.pl za prezentację obiektu noclegowego w ramach serwisu.
7. Rezerwacja – zawarcie umowy na wynajem zgodnie z Ofertą przedstawioną przez Użytkownika oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
8. Konto – zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z infoturystyka.pl, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Infoturystyka.pl.
9. Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu Infoturystyka.pl.
10. Sesja zdjęciowa - sesja zdjęciowa wykonana na zlecienie Użytkownika, przedstawiająca obiekt noclegowy.
Prawa i obowiązki Użytkownika
1. W celu zamieszczenia oraz publikacji Oferty przez Użytkownika w ramach Infoturystyka.pl, Użytkownik zobowiązany jest do utworzenia Konta w drodze rejestracji, zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Infoturystyka.pl.
2. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
3. Po dokonaniu aktywacji system dokonuje sprawdzenia, czy wybrany Login nie jest zajęty przez innego Użytkownika
4. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego Hasłem uważa się za działania Użytkownika.
5. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

Warunki korzystania z Infoturystyka.pl
1. Serwis Infoturystyka.pl może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Odpowiedzialność za publikowane przez treści spoczywa na Użytkowniku, który oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.
2. Serwis Infoturystyka.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
3. Serwis Infoturystyka.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, w tym do usunięcia Oferty w całości bądź w części, jeżeli Użytkownik publikujący Ofertę narusza w jakikolwiek sposób postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
4. Wszelkie materiały opublikowane przez Infoturystyka.pl, dostępne na stronach internetowych Infoturystyka.pl są wyłączną własnością Infoturystyka.pl. Korzystanie z zasobów Infoturystyka.pl jest możliwe jedynie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Użytkownik zobowiązany jest do oświadczenia, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści, w tym zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Infoturystyka.pl.
7. Goście serwisu mają prawo do zamieszczania opinii dotyczących Użytkowników oraz najmu miejsc noclegowych w obiekcie.
8. Do ustalenia danych w strony www wykorzystywane są Dane zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie www.infoturystyka.pl.
9. Aktualizacja oraz zmiana Danych na stronie www jest możliwa za pośrednictwem Redakcji Serwisu pod numerem telefonu: 603-404-338 , a także za pomocą panelu administracyjnego Serwisu Infoturystyka.pl.
10. Modyfikacja Danych w Usłudze Strony WWW powoduje jednoczesną zmianę Danych w Serwisie Infoturystyka.pl.
11. Użytkownik nie może zamieszczać w ramach Danych:
1) odnośników do stron internetowych,
2) banerów oraz innych odnośników do serwisów konkurencyjnych dla Infoturystyka.pl.
12. Infoturystyka.pl zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji o treści Danych umieszczonych na stronie www, w przypadkach zamieszczania przez Użytkowników Danych w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu. Infoturystyka.pl nie ma obowiązku wcześniejszego powiadamianie Użytkownika.

V. Zakres przedmiotowy umowy
1. W ramach umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Infoturystyka.pl, serwis udostępnia za pomocą panelu administracyjnego informację handlową obejmującą:
a) dane teleadresowe obiektu,
b) oznaczenia lokalizacji obiektu na mapie,
c) opis główny prezentowanego obiektu noclegowego,
d) opis dodatkowy w postaci ofert promocyjny (np. oferty na Sylwestra, Święta, etc),
e) cennik,
f) do 20 zdjęć obrazujących reklamowany obiekt
2. Dokonanie aktualizacji oraz zmian w ofercie przez Użytkownika za pomocą panelu administracyjnego jest dopuszczalne i bezpłatne.
3. W ramach Umowy Infoturystyka.pl nie udostępnia Użytkownikowi praw do projektów graficznych, mechanizmów funkcjonowania Serwisu oraz Usługi Strony WWW

Opłaty
1. Użytkownik nabywa prawo do korzystania z usług serwisu Infoturystyka.pl polegających na udostępnianiu informacji handlowych w ramach umowy po uprzednim opłaceniu Abonamentu w Serwisie Infoturystyka.pl.
2. Ceny abonamentu znajdują się na stronie w zakładce „Cennik”: http://www.infoturystyka.pl/pakiety.html
3. Abonament uprawnia do korzystania z usługi przez czas określony, wskazany w Cenniku.
4. Płatności można dokonać za pośrednictwem banku bądź innego operatora płatności.
5. Opłacenie Abonamentu jest równoznaczne z zawarciem między Użytkownikiem a Infoturystyka.pl umowy o świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zawierana jest na czas określony, tj. na okres, na jaki został wykupiony Abonament.
6. Po upływie okresu, za który został opłacony Abonament Infoturystyka.pl zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem w celu ustalenia warunków dalszej współpracy.

Upoważnienie
1. Użytkownik oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm) upoważnia nieodpłatnie Infoturystyka.pl do wykorzystywania materiałów oraz treści umieszczonych, w ramach Serwisu oraz strony www.
2. Użytkownik oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń względem Infoturystyka.pl z tytułu wykorzystywanych materiałów, o których mowa w pkt. 1.

Sesja zdjęciowa
1.Warunkiem skorzystania z Sesji zdjęciowej jest uiszczenie przez Użytkownika opłaty Abonamentowej.
2. Sesja zdjęciowa obejmuje jeden przyjazd fotografa i wykonanie serii zdjęć maksymalnie 20 sztuk.
4. Wykonane w ramach Sesji zdjęciowej zdjęcia są własnością Infoturystyka.pl, który wyraża zgodę na ich publikację w ramach oferty Użytkownika tylko w Serwisie oraz pozostałych serwisach internetowych, którymi zarządza. Inne przypadki należy uzgodnić wcześniej z Serwisem.
5. Infoturystyka.pl zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji o pochodzeniu fotografii (znaku wodnego) na zdjęciach wykonanych w ramach Sesji zdjęciowej.
6. Infoturystyka.pl ma prawo do wykorzystywania zdjęć wykonanych podczas sesji we wszelkiego rodzaju mediach w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym w reklamie, promocji, marketingu), z wyłączeniem celów niezgodnych z prawem.

Strona WWW
1. Ponieważ strona WWW wykonana przez Infoturystyka.pl stanowi integralną część Serwisu Użytkownik dokonuje rejestracji w Serwisie.
2. W ramach usługi Infoturystyka.pl udostępnia subdomenę w ramach „infoturystyka.pl”, np. nazwa .infoturystyka.pl.
3. Za pomocą panelu administracyjnego Użytkownik ma prawo dokonać wszelkiej edycji strony, w tym:
a) zmiany danych teleadersowych,
b) edycji treści oferty głównej
6. Infoturystyka.pl jest właścicielem wykonanej Strony WWW i udostępnia ją tylko na potrzeby trwania oferty Użytkownika w Serwisie.
7. Infoturystyka.pl zastrzega sobie prawo do umieszczania w subdomenie form reklamowych niezwiązanych z Użytkownikiem, w tym banerów reklamowych, linków tekstowych, artykułów sponsorowanych i innych form reklamowych standardowo przyjętych w Internecie.
8. Prawo korzystania ze Strony WWW wygasa z chwilą utraty statusu Użytkownika w Serwisie Infoturystyka.pl.
9. Zabrania się podejmowania przez Użytkownika działań faktycznie
lub potencjalnie konkurencyjnych względem Infoturystyka.pl.
10. Wygaśnięcie oraz nie przedłużenie okresu Abonamentu w Serwisie Infoturystyka.pl skutkuje jednoczesnym wygaśnięciem ważności Strony WWW.

Rozwiązanie umowy
1. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Infoturystyka.pl może zawiesić świadczenie usług bądź rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę z Użytkownikiem poprzez usunięcie jego Konta.
2. W przypadku rozwiązania umowy Użytkownikowi nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Serwisu Infoturystyka.pl.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy, o którym mowa w pkt. 4.
6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować serwis Infoturystyka.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Odpowiedzialność Infoturystyka.pl
1. Infoturystyka.pl nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z zawartej między Użytkownikiem a Gościem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy, a także za zachowanie stron po udostępnieniu miejsc noclegowych w obiekcie i ewentualne szkody poniesione w trakcie trwania najmu.
2. Serwis Infoturystyka.pl nie udziela Użytkownikowi żadnej gwarancji, w tym przede wszystkim gwarancji co do przydatności handlowej i przydatności do określonych zastosowań. Całość ryzyka w zakresie jakości i ekonomicznych rezultatów działania oferty ponosi Użytkownik.
3. Serwis Infoturystyka.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Gości w ramach Serwisu czy też usługi Strony WWW, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych przez nich z Użytkownikami w wyniku użycia przez nich Danych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Gości oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
4. Infoturystyka.pl nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie Gości Usługi Strony WWW związane z ofertą Użytkownika, a w szczególności związane z dokonanymi rezerwacjami, zapytaniami czy zawartymi umowami.
5. Infoturystyka.pl jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania ciągłości funkcjonowania oferty Strony WWW, z wyłączeniem odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wyłączenia serwerów.
6. Infoturystyka.pl nie odpowiada za zgodność informacji ze stanem faktycznym, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utracone korzyści zarówno po stronie Użytkowników Serwisu jak i Gości wynikłe z niezgodności zaznaczonych kryteriów weryfikacyjnych ze stanem faktycznym.

Skutki naruszenia Regulaminu
W sytuacji, gdy zostanie stwierdzone przez Infoturystyka.pl naruszenie Regulaminu dokonanego przez Użytkownika, Inoturystyka.pl ma prawo bezzwłocznie pozbawić Użytkownika wszystkich albo niektórych uprawnień wynikających z umowy. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Infoturystyka.pl.
. Postępowanie reklamacyjne
1.Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji listem poleconym za potwierdzeniem odbioru skierowanym na adres Infoturystyka.pl Agencja Reklamowa Studionet, ul. Domaszowska 106/17, 25-320 Kielce, w przypadku, gdy usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Infoturystyka.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Infoturystyka.pl rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przetwarzanie danych i polityka prywatności
1. Infoturystyka.pl zapewnia, iż dane osobowe Użytkowników przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Podczas procesu Rejestracji Użytkownik może oświadczyć, że zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym Serwisu Infoturystyka.pl w celu przesyłania ofert marketingowych oraz na udostępnianie ich innym podmiotom w celach związanych z realizacją usługi.
3. Jako datę złożenia oświadczenia przez Użytkownika określa się datę aktywacji w serwisie Infoturystyka.pl. Oświadczenie Użytkownika oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzania jego danych w przyszłości, również w przypadku wygaśnięcia Umowy.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu (w tym wglądu) do treści własnych danych, ich zmiany (w tym poprawiania), a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych), na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie.
5. W związku ze świadczeniem usług opisanych Regulaminem, Infoturystyka.pl udostępnia dane Użytkowników, konieczne ze względu na świadczone usługi.

Korespondencja elektroniczna
1. Aktywacja konta oraz oferty w Serwisie Infoturystyka.pl i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych.
2. Użytkownicy zezwalają na przesyłanie przez Infoturystyka.pl korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczącej spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą serwisowi Infoturystyka.pl usunięcie swoich danych z jego bazy.

XVI. Zmiany Regulaminu
1.Infoturystyka.pl zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Zawarte przed zmianą Regulaminu umowy wykonywane są w na zasadach obowiązujących w momencie ich zawarcia.